Giới thiệu tính năng : Trạng thái

Giới thiệu Trạng thái

Trạng thái chiến đấu 

Trong trang Trạng thái chiến đấu, hiển thị tăng hoặc giảm ích của nhân vật khi chiến đấu.

Trạng thái Võ Hồn, Hóa Thân được hiện ở đây.

Trạng thái đặc biệt

Thời hạn trạng thái gia tăng được hiển thị ở đây.

Bùa Tăng EXP, Bùa Chuyển Vận, Bùa Tăng EXP Binh Sĩ, Bùa Tăng Công Huân, Bùa Tăng Điểm Kỹ Năng

Chú ý
Khi dùng vật phẩm có trạng thái đặc biệt cùng loại và cùng độ mạnh, thời gian hiệu quả sẽ kéo dài thêm.

Khi dùng vật phẩm có trạng thái đặc biệt cùng loại nhưng không cùng độ mạnh, giao diện thay thế trạng thái đặc biệt sẽ được mở ra để bạn xác nhận có thay thế hay không.

 

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.