Giới thiệu tính năng: Phòng Luyện

Tính năng: Luyện

 Người chơi có thể vào <Phòng Luyện> trong <Chọn> để tiến hành Gia trì, Cường hóa và Ghép vật phẩm mới.

Gia trì

 Gia trì Vũ Khí có thể nâng cao Lực Công của Vũ Khí và Sát thương Võ Kỹ.

Gia trì Đồ Thủ có thể nâng cao Lực Thủ và Thể Lực.

 Chú ý: Từ +6 trở xuống, ngay cả khi Gia trì thất bại, trang bị cũng không có nguy cơ bị biến mất, nhưng có thể bị giảm trị số Gia trì từ 0~3. Từ +7 trở lên, Gia trì thất bại đều có nguy cơ bị mất trang bị.

Chọn vũ khí cần Gia trì và vật phẩm Gia trì vũ khí.

Có thể chọn Gia trì trực tiếp, hoặc sử dụng thiết lập Gia trì bên cạnh

Gia trì đủ số lượt: Gia trì đến số lần mà người chơi đã nhập

VD: +6, sẽ chỉ Gia trì 6 lần

        Gia trì đến cấp: Gia trì đến cấp mà người chơi đã nhập.
VD:+6, trong quá trình Gia trì, dù trị số trang bị có giảm, vẫn sẽ tiếp tục Gia trì đến khi trang bị +6.

Sau khi Gia trì, Lịch sử Gia trì sẽ hiển thị

Chúc phúc Gia trì

Hỏa Thần Chúc Phúc: sử dụng khi Gia trì trang bị +0~12, có thể tăng 10% tỷ lệ Gia trì thành công.

Hỏa Thần Ân Điển: sử dụng khi Gia trì trang bị +13~19, có thể tăng 10% tỷ lệ Gia trì thành công.

 

Tránh mất Trang bị

Khi trang bị +7~+13, có thể thêm Đá Quỷ Phủ (Dùng cho Vũ Khí) hoặc Đá Thần Công (Dùng cho Đồ Thủ). Giúp giảm rủi ro mất đồ khi Gia trì thất bại.

Cách nhận Đá Quỷ Phủ, Đá Thần Công: Khi Gia trì trang bị không khóa thất bại và mất trang bị, sẽ có thể nhận được một số đá nhất định.

Chú ý: Nếu trang bị không khóa, còn vật phẩm gia trì bị khóa, thì trang bị Gia trì sẽ bị khóa.

 

Cường hóa

 Khi Cường hóa trang bị, dựa vào các cách Cường hóa khác nhau, có thể nâng cao các thuộc tính của trang bị.

 Chọn đồ muốn Cường hóa và thuộc tính muốn Cường hóa.

Chú ý: Lượt Cường hóa của trang bị sẽ quyết định trang bị đó có thể Cường hóa được bao nhiêu lần

Chọn trang bị muốn Cường hóa, tiến hành Cường hóa

Hoàn thành Cường hóa sẽ hiện ra thông tin và chỉ số khi cường hóa thành công

Chú ý: Khi Cường hóa thất bại, trang bị sẽ không nhận được hiệu quả của lần Cường hóa đó, đồng thời mất đi 1 lần Cường hóa trong số lượt cường hóa còn lại, nhưng không bị mất vật phẩm.

Ghép

 Tiêu hao số lượng tài nguyên chỉ định để có thể nhận được vật phẩm Ghép

Chọn vật phẩm muốn Ghép ở bên phải là đã có thể tiến hành.

 

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.