Giới thiệu tính năng: Hóa Thân

Giới thiệu Hóa Thân 

Hóa Thân là hệ thống hoàn toàn mới của Anh Hùng Tam Quốc.

Người chơi có thể hóa thân thành những anh hùng có sức mạnh siêu nhiên bằng cách thu thập hóa thân

Bạn có thể mở hệ thống Hoá Thân từ mục Chọn

Đồ Giám có thể xem khả năng Hóa Thân, sau khi mở khóa có thể nhận ngay Quyền Hóa Thân Vĩnh Cửu

Cần tiêu Ngọc Hóa Thân làm vật dẫn để hoá thân, sau đó sẽ nhận được vẻ ngoài và năng lực, hoá thân sẽ duy trì trong thời gian 30 phút.

Trong thời gian hóa thân có thể tiêu tiếp Ngọc Hóa Thân để duy trì thời gian hoá thân, hoặc đổi hóa thân khác.

Nếu hóa thân có khả năng tăng cấp Kỹ Năng, người chơi cần có Kỹ Năng tương đồng mới có tác dụng, tăng sức mạnh và lượng tiêu hao như quy tắc.

Chế độ so sánh

Có thể cho thấy sự khác biệt về khả năng giữa Hóa Thân hiện đang được sử dụng và các Hóa Thân khác

Hóa Thân có thể nhận từ Cửu Châu Hóa Thân Lục hoặc luyện hóa, hóa thân trùng lặp sẽ chuyển thành Ảo phù cùng bậc phẩm

Tập hợp

Có Tập hợp giữa các hóa thân, mở khóa toàn bộ hóa thân tương ứng nhận Năng Lực Vĩnh Cửu.

Luyện Hóa 

Luyện Hóa mỗi lần cần tiêu 10 Ảo Phù cùng phẩm, có cơ hội nhận Hóa Thân cùng phẩm hoặc cao hơn.

Luyện Hóa sẽ tự tiêu vật phẩm, đến khi số Ảo Phù không đủ hoặc không có Hóa Thân cần luyện.

Hoán Hồn

Với Hóa Thân hiển thị trong danh sách Hoán Hồn, Hoá Thân sẽ được thu vào Hộp Hoán Hồn trước, cách để nhận bao gồm: Cửu Châu Hóa Thân Lục, SK Vàng Tầm Bảo, Luyện Hóa hoặc dùng Thẻ Hóa Hồn.

Hộp Hoán Hồn tối đa lưu 10 Hóa Thân (có thể vượt quá 1 lần), đạt giới hạn sẽ ngăn nhận Hóa Thân. 

Hóa Thân của bậc Hoán Hồn đã mở khóa toàn bộ, khi nhận sẽ không vào Hộp Hoán Hồn mà đổi thành Ảo Phù (Không ảnh hưởng Hóa Thân trong Hộp Hoán Hồn).

Hoán Hồn chuyển đổi Hóa Thân đã chọn, biến thành Hóa Thân cùng bậc, không giới hạn lượt nhưng sẽ dần tăng phí (Hoán Hồn hơn 5 lần giá cố định).

Xác nhận nhận và mở Hóa Thân đã chọn, nếu đã mở Hóa Thân sẽ chuyển thành Ảo Phù cùng phẩm.

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.