Giới thiệu nhân vật phụ trợ: Quân Sư

 

 Nhân vật hỗ trợ-Quân Sư


 Giới hạn số binh: 8

Quân Sư có khả năng sử dụng nhiều kỹ năng pháp thuật và có năng lực toàn diện.

Điểm đặc sắc của Quân Sư là nhấn mạnh đến hiệu quả hỗ trợ và chi viện, 

Trong tổ đội chiến đấu, hiệu quả phụ trợ của Quân Sư không chỉ tác dụng đến một bộ phận đơn lẻ mà thậm chí có thể trải rộng trên toàn bộ chiến trường, có thể nói rằng Quân Sư sẽ giúp cho hiệu quả bổ trợ phát huy đến cực đại.

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.